Prečo nakupovať u nás?

 1. Vína priamo od zdroja - od výhradného dovozcu a distribútora do SR s tradíciou 20 rokov
 2. Najlepšie ceny na Slovensku
 3. Šetríme Váš čas a peniaze a navyše budete piť len kvalitné víno
 4. Viac ako 1100 druhov kvalitných vín z 15 krajín sveta
 5. Najlepšie slovenské vína od popredných vinárov
 6. Tovar okamžite k dodaniu - väčšina tovaru je na sklade
 7. Dodanie tovaru kuriérom do 2 pracovných dní na akúkoľvek adresu na Slovensku.
 8. Možnosť platiť online platobnými kartami
 9. 100% zľavu z dopravy pri objednávke nad 50 € s DPH
 10. Množstevná zľava pri odbere celého kartónu vín (pri vybraných artikloch)
 11. Cena za fľašu vína už od 1,46 EUR
 12. Pravidelne aktualizované produktové akcie a zľavy na vína
 13. Nákup vín z pohodlia Vášho domova alebo pracoviska 24 hodín denne, 7 dní v týždni
 14. Jednoduché vyhľadávanie a orientácia vo vínach, nákup bez stresu a naháňania sa
 15. Odborné poradenstvo - Radi Vám poradíme s výberom vhodného vína - mailom alebo telefonicky
Veríme, že o kvalite našich služieb a výrobkov sa rýchlo presvedčíte, náš obchod si obľúbite a budete ďalším z našich spokojných zákazníkov.
......................................................................................................................................Náš tím obratom spracuje Vašu objednávku a v sklade pripraví na odoslanie.
Vašu zásielku obržíte v rámci územia SR do 2 pracovných dní.

 
 
 

PREDAJ ALKOHOLICKÝCH VÝROBKOV JE POVOLENÝ LEN OSOBÁM STARŠÍM AKO 18 ROKOV! 
 
 
 
© Petit Press, a.s. | ℗ CORNER SK s. r. o. | Obchodné podmienky | Powered by Cyclone3